Rayuan Semakan Keputusan Akhir Kursus

Rayuan boleh dibuat kepada Bahagian Hal Ehwal Akademik menggunakan borang dalam tempoh satu (1) minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

Setiap rayuan dikenakan bayaran RM25.00 bagi setiap kursus.

Rayuan akan disemak oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Dekan dalam masa dua (2) minggu.

Rayuan semak semula hanya dibenarkan bagi kursus yang ada peperiksaan akhir sahaja.

Gred sebenar yang diputuskan Senat akan diambil kira dalam pengiraan PNGS dan PNGK.

Sijil Dekan

Pelajar yang memperoleh PNGS 3.50 - 4.00 bagi semester berkenaan berdasarkan jumlah dua belas (12) kredit.

Pelajar tidak pernah disabitkan tindakan tatatertib.

Sistem Penilaian dan Purata Nilai Gred (PNG)

Semua kursus akan diambil kira dalam Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK).

Rumus untuk mengira PNGS dan PNGK adalah seperti berikut :-

PNGS =

Jumlah Nilai Gred Satu Semester

Jumlah  Kredit Yang Diambil Pada Semester  Berkenaan

PNGK =

Jumlah Nilai Gred Keseluruhan Semester

Jumlah  Kredit yang Diambil Pada Semua Semester

Kaedah pengiraan PNGS dan PNGK adalah seperti Jadual II

 

Syarat-Syarat Kelayakan Meneruskan Pengajian

Status pelajar pada setiap semester adalah berdasarkan prestasi akademiknya pada setiap semester berkenaan dan statusnya pada semester sebelumnya. Status pelajar diklasifikasikan berdasarkan purata nilai gred. Ringkasan Status seperti di bawah :-

Status Lulus (Perkara 15.1)

Seseorang pelajar adalah Lulus dan dibenarkan meneruskan pengajian jika mendapat PNGK 2.00 atau lebih.

Status Amaran (Perkara 15.2)

Pelajar yang memperoleh PNGK di bawah 1.70 – 1.99 akan diberi status Amaran. Status Amaran akan bertukar kepada status Percubaan jika pelajar gagal mendapat PNGK 2.00 pada akhir semester status Amaran itu.

Status Percubaan (Perkara 15.3)

Pelajar yang mendapat PNGK antara 1.00 hingga 1.69 akan diberi status Percubaan. Pelajar status Percubaan akan diberhentikan mengikut penetapan Senat jika gagal mendapat PNGK 1.70 atau lebih untuk semester status Percubaan itu.

Perkara 15.3 dibaca bersama 15.2 dan 15.4.2.

Status Diberhentikan

Seseorang pelajar adalah Gagal dan Diberhentikan jika :-

Mendapat PNGK kurang daripada 1.00; (Perkara 15.4.1) atau

Mendapat PNGK kurang daripada 1.70 dan berada dalam status Percubaan pada semester yang baru lalu (Perkara 15.4.2).

Pelajar masih memperoleh gred B- dan ke bawah dalam Praktikum/Latihan Mengajar walaupun telah mendaftar dan mengikuti program tersebut sebanyak dua (2) kali kerana Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 tersebut hanya membenarkan pelajar mengikuti program tersebut sebanyak dua (2) kali sahaja (Perkara 15.4.3).

Pelajar yang memperoleh gred C dan ke bawah dalam Latihan Industri sebanyak dua (2) kali kerana Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 tersebut hanya membenarkan pelajar mengikuti program tersebut sebanyak dua (2) kali sahaja (Perkara 15.4.4).

Pelajar yang tidak dapat menamatkan pengajiannya dalam tempoh dua belas (12) semester (Perkara 15.4.5).

Penilaian Tanpa Nilai Gred

Status kursus yang tidak diambil kira dalam pengiraan PNGS dan PNGK :-

L/G (Lulus/Gagal):

Gred yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi hanya diberi catatan “lulus” atau “gagal” sahaja.

TL (Tidak Lengkap):

Gred yang diberikan dengan kebenaran Dekan kepada pelajar yang telah dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% daripada keperluan kursus atas alasan yang munasabah. Pelajar perlu melengkapkan tugasan tersebut selewat-lewatnya dua (2) minggu selepas tamat minggu peperiksaan bagi semester berkenaan dengan kebenaran Dekan. Fakulti perlu menyerahkan markah kepada Bahagian Hal Ehwal Akademik dalam tempoh dua (2) minggu selepas pelajar menyelesaikan dan menghantar tugasan.

SM (Sedang Maju):

Gred yang digunakan bagi sesuatu kursus yang tempohnya melebihi satu semester. Gred sebenar diberikan setelah kursus tersebut selesai.

U (Audit):

Gred yang diberikan kepada pelajar yang mendaftar dan menghadiri kursus serta memenuhi syarat audit.

Our Location

: