OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Utama arrow Menu Utama arrow Academic Regulation
Panduan Dan Peraturan Akademik Cetak E-mail
:: PANDUAN DAN PERATURAN AKADEMIK ::
 
.:: KEMASUKAN ::.

Syarat Penerimaan Masuk

1.
Syarat Am Universiti
 
1.1 Kelayakan Minimum STPM/STAM
 
1.1.1
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
   
 
1.1.2
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya
  
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan
  
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; dan
   
 1.1.3Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University Englist Test (MUET).
 
 
1.2 Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM
 
1.2.1
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
   
 
1.2.2
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00; dan
   
 1.2.3Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).
   
 
1.3 Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf
 1.3.1Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
   
 1.3.2a)Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf denggannya oleh Kerajaan Malaysai dan diluluskan oleh Senat UPSI;
  
atau
  b)Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya
   
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan
   
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;
   
atau
  c)Lulus Peperiksaan Matrikulasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
   
 1.3.3Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).
    
2.
Syarat Khas Program
 
Kemasukan ke program pendidikan mesti melalui dua (2) prose tapisan iaitu :
 2.1Menduduki Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI); dan
 2.2Menghadiri temuduga dan ujian khas (ujian khas adalah khusus kepada calon yang memohon program sains sukan, seni dan muzik).
 
Perincian syarat khas bagi setiap program adalah seperti dalam Syarat Kemasukan.
  
3.
Syarat-syarat Lain
 
Lulus pemeriksaan kesihatan (tahap kesihatan yang memuaskan) oleh pegawai perubatan Kerajaan /panel universitu sebelum mendaftar sebagai pelajar Universiti.
  
.:: PENDAFTARAN DAN REKOD ::.
1.
Sistem Semester
 
1.1
Universiti mengamalkan sistem semester. Satu sesi akademik mengandungi dua (2) semester iaitu Semester Satu dan Semester Dua. Setiap semester mengandungi empat belas (14) minggu kuliah, satu (1) minggu cuti pertengahan semester dan tiga (3) minggu peperiksaan.
2.
Tempoh Pengajian
 
2.1
Pelajar hendaklah mengikuti dan menamatkan program pengajiannya dalam tempoh 4 hingga 10 semester untuk struktur pengajian tiga (3) tahun, 6 hingga 12 semester untuk struktur pengajian empat (4) tahun.
3.
Pendaftaran
 
3.1
Daftar Sebagai Pelajar Universiti
  
Seseorang yang mendapat tawaran untuk mengikuti program ijazah Sarjanamuda hendaklah mendaftar sebagai pelajar Universiti dalam tempoh yang ditetapkan.
3.2
Daftar Semester
  3.2.1Setiap pelajar hendaklah mendaftar diri pada hari pertama setiap semester. Walau bagaimanapun atas sebab-sebab tertentu, pelajar boleh mendaftar dalam tempoh dua minggu selepas semester bermula dengan kebenaran Dekan Fakulti.
  
3.2.2
Pelajar yang tidak mendaftar dalam tempoh empat (4) minggu selepas semester bermula tanpa memberi sebab secara bertulis kepada Dekan Fakulti berkenaan akan digugurkan statusnya sebagai pelajar universiti dan diberhentikan dari universiti.
 
3.3
Daftar Kursus
  3.3.1
Pelajar perlu mendaftar kursus-kursus pada setiap semester untuk memenuhi tempoh pengajian dan struktur pengajian mengikut syarat-syarat pengijazahan.
  3.3.2
Pelajar perlu mendaftar kursus dengan had minimum dua belas (12) kredit dan maksimum lapan belas (18) kredit.
  3.3.3
Had maksimum di atas tidak termasuk kredit praktikum.
Pendaftaran praktikum didaftarkan dalam semester berkenaan.
  3.3.4
Pelajar yang memerlukan pendaftaran kursus lebih dari (18) kredit dan tidak melebihi satu (1) kursus hendaklah mendapat kelulusan Dekan Fakulti.
  3.3.5
Pelajar baru boleh membuat pra-pendaftaran dalam masa satu (1) minggu sebelum semester bermula. Pelajar lama membuat pra-pendaftaran pada minggu ke-13 semester berkenaan.
  3.3.6
Pelajar perlu membuat pengesahan daftar kursus pada minggu pertama setiap semester.
 
3.4
Gugur Tambah
  3.4.1
Pelajar boleh mendaftar untuk menambah kursus dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester bermula .
  

3.4.2

Pelajar boleh menggugur kursus hanya dalam tempoh empat (4) minggu selepas semester bermula.
 
3.5
Tarik Diri
  
3.5.1
Pelajar yang tidak dapat meneruskan sesuatu kursus selepas minggu gugur berakhir di atas sebab-sebab tertentu boleh menarik diri dari mengikuti kursus sehingga minggu kesepuluh (10) dengan kebenaran Dekan.
  
3.5.2
Pelajar yang menarik diri akan diberi Gred TD dan dicatat dalam transkrip.
 
3.6
Mengulang Kursus
  Pelajar yang mendapat Gred C- dan ke bawah dalam mana-mana kursus boleh mengulang kursus berkenaan atau mengambil kursus gantian yang setara untuk memperbaiki PNGK. Hanya Gred yang terbaik akan diambil kira dalam pengiraan PNGK dan keputusan asal yang berkaitan tidak dimansuhkan dan dicatatkan dalam transkrip.
   
 
3.7
Pengecualian Kursus 
  3.7.1
Pengecualian kursus ialah pengecualian yang diberi kepada pelajar daripada mengikuti kursus tertentu yang diiktiraf oleh Senat untuk pengajian di Universiti kerana telah memenuhi syarat lulus kursus setara yang diambil di institusi lain sebelum diterima masuk ke Universiti.
  3.7.2
Tertakluk kepada Perenggan 27 Peraturan Pengurniaan Ijazah, pelajar boleh memohon pengecualian kursus daripada Fakulti dalam tempoh dua (2) minggu pertama setiap semester bermula.
 
3.8
Kriteria pengecualian kursus adalah seperti berikut:- 
  3.8.1
Lulusan Diploma yang telah mengambil kursus-kursus yang setara di institusi lain sebelum memasuki universiti.
  3.8.2
Memperolehi purata sekurang-kurangnya Gred B bagi kursus berkenaan.
  3.8.3Kursus yang pernah diambil tidak melebihi tempoh lima (5) tahun.
  3.8.4
Kursus yang dikecualikan tidak diambil kira dalam PNGS dan PNGK untuk pengijazahan.
  3.8.5
Jumlah maksimum yang dibenarkan untuk pengecualian ialah 18 kredit untuk major dan 9 kredit untuk kursus-kursus lain.
  3.8.6
Pelajar yang ingin mendapat pengecualian kursus hendaklah memohon kepada Fakulti dalam tempoh dua (2) minggu selepas mendaftar sebagai pelajar universiti.
  3.8.7
Pelajar hendaklah berhubung terus dengan pejabat fakulti untuk urusan pengecualian kredit.
 
3.9
Pemindahan Kredit Antara IPT 
  
Pemindahan kredit ialah kredit yang diperolehi oleh seseorang pelajar sesebuah IPT daripada IPT lain, setelah mengikut kursus tertentu dan lulus dalam tempoh pengajian yang dibenarkan dengan kelulusan fakulti di mana ia mendaftar sebagai pelajar.
 
3.10
Kriteria pemindahan kredit adalah seperti berikut:- 
  3.10.1Pelajar boleh memohon pemindahan kredit bagi mana-mana kursus yang pernah diambil dalam tempoh lima (5) tahun terakhir dan lulus, daripada IPT lain, sama atau setara, penuh atau sebahagian kredit, tertakluk kepada Perenggan 28 Peraturan Pengijazahan.
  3.10.2Dalam hal ini, jumlah kredit maksimum yang diambil kira untuk pengijazahan adalah sepertiga (1/3) daripada jumlah kredit bagi program pengajian keseluruhan.
  3.10.3Pelajar boleh memohon pemindahan kredit melalui fakulti dalam tempoh dua (2) minggu selepas mendaftar sebagai pelajar Universiti. Maklumat mengenai pemindahan kredit antara IPT ini boleh didapati melalui fakulti masing-masing.
  3.10.4Kursus yang dipindahkan kredit akan diambil kira dalam pengiraan PNGS dan PNGK untuk pengijazahan.
 
3.12
Penyemakan Pendaftaran Kursus 
  Pelajar diminta membuat penyemakan pendaftaran kursus yang telah didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti.
 
3.12
Penangguhan Pengajian 
  3.12.1Pelajar yang mempunyai masalah kesihatan yang disahkan oleh doktor kerajaan dan masalah-masalah lain yang boleh diterima Universiti, boleh memohon menangguh pengajian kepada Dekan Fakulti secara bertulis;
  

3.12.2

Kelulusan penangguhan pengajian kepada pelajar yang menghadapi masalah kesihatan sahaja tidak akan diambil kira dalam jumlah pengiraan semester yang dibenarkan dalam pengijazahan.
  

3.12.3

Pelajar tidak dibenarkan membuat penangguhan pengajian selama dua (2) semester berturut-turut kecuali atas masalah kesihatan dan disahkan oleh doktor kerajaan.
  
 
.:: PEPERIKSAAN ::.
1.
Jadual Peperiksaan
 
Pengumuman jadual peperiksaan akan dibuat oleh Universiti di papan-papan kenyataan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum peperiksaan bermula. Pelajar hendaklah mengambil perhatian yang teliti tentang jadual peperiksaan supaya tidak membuat kesilapan mengenai tarikh, masa dan tempat peperiksaan. Pelajar dinasihatkan supaya sentiasa melihat papan kenyataan kerana kemungkinan terdapat perubahan jadual.Kesilapan dalam mencatat dan membaca jadual peperiksaan tidak membolehkan peperiksaan lain diadakan sebagai gantinya.
2.
Penyemakan Jadual Peperiksaan
 
Pelajar dikehendaki menyemak jadual peperiksaan dengan teliti. Jika terdapat sebarang kesilapan hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada Bahagian Akademik dalam masa tujuh (7) hari selepas jadual peperiksaan diumumkan. Sekiranya tiada maklumbalas dari pelajar dalam tempoh ini maka jadual ini dianggap betul.
3.
Slip Peperiksaan
 
Slip Menduduki Peperiksaan akan dikeluarkan oleh Bahagian Akademik selewat-lewatnya tujuh (7) hari sebelum peperiksaan bermula. Pelajar diwajibkan mengambil slip peperiksaan ini mengikut tarikh, masa dan tempat yang diumumkan di papan-papan kenyataan. Pelajar diwajibkan membawa slip peperiksaan ini ke dewan peperiksaan.
  
4.
Peraturan Peperiksaan
Pelajar diwajibkan mengikuti semua peraturan peperiksaan yang berkuatkuasa di Universiti.
   
5.
Kecurangan Akademik
 
5.1
Takrifan
  Kecurangan Akademik ertinya tindakan-tindakan pelajar yang melanggari perkara 8 Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tatatertib Pelajar) 1999 iaitu:
  Tiada pelajar boleh :-
  (a)
mengambil apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain, kecuali yang diberi kuasa oleh pemeriksa, ke dalam atau ke luar dari sesuatu bilik peperiksaan, atau menerima apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain daripada mana-mana orang lain semasa dalam bilik peperiksaan, kecuali seseorang pelajar boleh, semasa dia di dalam bilik peperiksaan, menerima daripada pengawas peperiksaan apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain yang telah disyorkan oleh pemeriksa atau Jawatankuasa Pemeriksa, dan diberi kuasa oleh Naib Canselor; atau
  (b)
menulis, atau telah menulisnya melalui orang lain, apa-apa maklumat atau gambar rajah yang mungkin berkaitan dengan peperiksaan yang didudukinya, di atas tangannya atau di atas mana-mana bahagian lain tubuh badannya, atau di atas pakaiannya; atau
  (c)
berhubung dengan mana-mana pelajar lain semasa sesuatu peperiksaan melalui apa-apa jua cara; atau
  (d)

menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu atau cuba untuk menipu dalam sesuatu peperiksaan, semasa peperiksaan itu sedang dijalankan.

* termasuk alat-alat elektronik dan komunikasi

 
5.2
Laporan Kepada Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT)
  
Jika didapati mana-mana pelajar melanggar mana-mana peraturan, pengawas hendaklah membuat laporan kepada PBT. Jika terbukti sabit kesalahan di atas, PBT bolehlah mengesyorkan kepada Senat supaya pihak tertuduh diberi Gred F.
  
Walau bagaimanapun ini tidak menghalang PBT mengambil tindakan mengikut Perenggan 48 Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tatatertib Pelajar) 1999.
6.
Keputusan Peperiksaan 
 
Universiti boleh mengumumkan keputusan peperiksaan selepas Jawatankuasa Pemeriksa Universiti bersidang dan tertakluk kepada pengesahan Senat.
7.
Peperiksaan Gantian
 
Universiti boleh membenarkan Peperiksaan Gantian bagi kes-kes berikut:-
 
Tertakluk kepada perenggan 16 Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Peperiksaan) 2001, tiada seorang pelajar dibenarkan menduduki Peperiksaan Gantian melainkan jika:-
 
(a)
Pelajar yang menghadapi masalah kesihatan dan telah mendapat pengesahan daripada doktor kerajaan atau pegawai perubatan Universiti bahawa pelajar tersebut tidak berupaya dari segi mental dan fizikalnya; atau
 
(b)
Pelajar yang menghadapi masalah kematian ibu atau bapa atau ahli keluarga terdekat atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan dia menghadiri peperiksaan; atau
 
(c)
Menjalankan apa-apa aktiviti yang diarahkan oleh Universiti.
Pelajar boleh menduduki peperiksaan gantiannya apabila peperiksaan kursus tersebut diadakan atau lebih awal jika difikirkan perlu.
 
(d)
Pelajar perlu memohon kepada fakulti untuk menduduki Peperiksaan Gantian.
 
(e)
Peperiksaan Gantian perlu diambil dalam masa dua (2) minggu selepas tamat minggu peperiksaan..
   
8.
Peperiksaan Khas 
 
8.1
Universiti boleh membenarkan pelajar semester akhir yang gagal satu (1) kursus untuk tujuan pengijazahan menduduki Peperiksaan Khas.
 
8.2
Peperiksaan tersebut hanya boleh diduduki sekali sahaja dengan syarat pelajar mengemukakan permohonan kepada Bahagian Akademik dengan menyertakan slip bayaran RM 50.00 dalam tempoh empat (4) minggu selepas Universiti mengumumkan keputusan peperiksaan.
 
8.3
Bahagian Akademik hendaklah merujukkannya kepada Dekan Fakulti berkenaan untuk mengatur Peperiksaan Khas.
  
9.
Rayuan Keputusan Akhir Kursus 
 
9.1
Pelajar hendaklah mengemukakan rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan akhir mana-mana kursus kepada Pendaftar secara bertulis dalam tempoh dua (2) minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.
 
9.2
Pelajar hendaklah menyertakan bayaran sebanyak RM25.00 bagi setiap kursus yang diminta disemak semula dan Universiti.
 
9.3
Dekan hendaklah melantik suatu panel pemeriksa bagi menyemak semula keputusan peperiksaan akhir kursus berkenaan.
 
9.4
Panel pemeriksa hendaklah terdiri daripada Ketua Jabatan, pemeriksa asal kursus berkenaan dan sekurang-kurangnya seorang pensyarah lain yang bidangnya sama atau hampir sama dengan bidang berkenaan.
 
9.5
Panel pemeriksa hendaklah mengemukakan perakuannya bagi pertimbangan Fakulti. Keputusan Fakulti mengenai rayuan semula itu dikemukakan untuk pengesahan Senat.
 
9.6
Keputusan Senat adalah muktamad.
    
10.
Penilaian Akademik Secara Berterusan 
 
10.1
Universiti menilai pencapaian pelajar setiap semester yang meliputi :-
  a)Kerja kursus iaitu tugasan, ujian, kuiz, projek dan lain-lain yang ditetapkan oleh Fakulti; dan/atau
  b)Peperiksaan akhir
 
10.2
a)Markah untuk kerja kursus adalah antara 40% hingga 60%, manakala peperiksaan akhir 40% hingga 60%; atau
  b)Pemberatan markah untuk kerja amali adalah antara 60% hingga 100%, manakala peperiksaan akhir ialah sehingga 40%.
 
10.3
Pelajar wajib hadir setiap kuliah, kelas, tutorial, makmal, studio dan sebagainya. Kehadiran yang kurang daripada 80% akan menyebabkan pelajar dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. Ketidakhadiran hendaklah mempunyai sebab atau alasan yang diterima Dekan.
11.
Penilaian Gred Kursus
 
Julat Markah, Gred dan Nilai Gred yang diberikan kepada sesuatu kursus adalah seperti berikut:-
 
JULAT MARKAH
GRED
NILAI
TARAF
80 – 100
A
4.00
Cemerlang
75 – 79
A-
3.70
70 – 74
B+
3.40
Kepujian
65 – 69
B
3.00
60 – 64
B-
2.70
55 – 59
C+
2.40
Lulus
50 – 54
C
2.00
45 – 49
C-
1.70
Lulus Lemah