ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (DALAM KAMPUS) | ATTENTION TO ALL BACHELOR STUDENTS (IN CAMPUS) PENDAFTARAN SEMESTER BAGI SEMESTER 2 SESI 2014/2015 | SEMESTER REGISTRATION SEMESTER 2 SESSION 2014/2015

1.      Pendaftaran semester WAJIB dibuat sama ada melalui MyUPSI Portal atau secara SMS dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh Universiti. Pelajar boleh mendaftar semester bermula pada 9 Februari 2015 hingga 16 Februari 2015. Sila klik di sini untuk capaian Takwim Akademik bagi Semester 2 Sesi 2014/2015. | Semester registration MUST be done via MyUPSI Portal or via SMS during the period as stated by the university. Students can register from 9 February 2015 to 16 February 2015. Please click HERE to access the Semester 2 Session 2014/2015 Academic Calendar.

2.      Sekiranya pelajar mendaftar semester melalui MyUPSI Portal, pelajar dikehendaki mengemaskini profile pelajar terutama maklumat bagi alamat rumah dan nombor telefon yang terkini agar memudahkan proses penghantaran surat-menyurat kepada pelajar. | Furthermore, if students register semester through MyUPSI Portal, students need to update their profile information especially their recent addresses and telephone numbers in order to ensure letters and other materials can be posted directly to students.

3.      Pelajar yang lewat mendaftar semester akan dikenakan bayaran DENDA sebanyak RM10.00 sehari bermula 17 Februari 2015. | Students who register late will be FINED RM10.00 per day starting from 17 February 2015.

4.      Status seseorang pelajar universiti akan gugur sekiranya tidak mendaftar semester dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester bermula tanpa memberi sebab secara bertulis kepada Dekan Fakulti.  Semua pelajar program Ijazah Sarjana Muda adalah tertakluk kepada Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008. | Students will lose his/her student status if he/she failed to register within two (2) weeks after the commencement of the current semester without giving any written notification to the Dean. Semester Registration is in accordance with the Universiti Pendidikan Sultan Idris (Academic Matters) RULES 2008.

5.      Jadual Kuliah hanya boleh dicetak selepas pelajar membuat pendaftaran semester (sekiranya mendaftar melalui MyUPSI Portal). | Students can only print their LATEST lecture timetables upon completion of their semester registration (if only students register through MyUPSI Portal).

Carta Alir Pendaftaran Semester / Registration Semester Flow Chart : SINI | HERE

Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik (Unit Pendaftaran). | Please contact the Registration Unit, Academic Division for further information.

Tarikh Notis | Date of notice
:
5 Februari 2015  (Khamis) | 5 February 2015 (Thursday)
Dikeluarkan oleh | Issued by
:

Pejabat Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Akademik
(Unit Pendaftaran) | Registrar office , Academic Division (Registration Unit)

Telefon | Telephone
:
05-4506992/6991/6923

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan