Articles

Nama, Mula Berkuat kuasa Dan Pemakaian

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

Kaedah-Kaedah ini hendaklah terpakai kepada semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda.